فعالیت ها و چشم اندازها

فعالیت ها و چشم اندازها

فعالیت ها و چشم اندازها

شرکت پاش کار در راستای همگامی با صنایع بزرگ در سال 1371 بر آن شد تا با آگاهی و شناخت کامل نسبت به تجهیزات و ماشین آلات مدرن و به روز دنیا و به پشتوانه کادر متخصص، یکی از بزرگ‍ترین تأمین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در صنعت باشد.

شرکت پاش کار فعالیت‍های خود را با ارائه تجهیزات پاشش رنگ آغاز نمود و با پیگیری دقیق روند این بخش، توانست سهم بازار خود را به طور چشمگیری افزایش دهد. راه حل‍ها و تجهیزات ما فرآیند تولید را در بسیاری از واحدهای تولیدی در صنایع عمومی کشور از طریق افزایش اتوماسیون و کارآیی بهبود بخشیده است.

امروزه ما به عنوان یکی از تأمین کنندگان پیشرو در ارائه تجهیزات و سیستم‍های انتقال رنگ و سیالات و راه حل‍های کلیدی در دست شامل پروژه های مرتبط با صنایع خودرو و صنایع عمومی شناخته میشویم. با گسترش امکانات و استفاده صحیح از منابع تلاش کردیم تا تمرکز بیشتری بر نیازهای مشتری نموده و فعالیت‍هایمان را بصورت تخصصی تر ارائه نمائیم. لذا فعالیت تجاری خود را به عرضه و توزیع ماشین آلات و تجهیزات و ارائه راه کارهای مهندسی تقسیم نمودیم.

دﻧﯿﺎی ﺣﺮﻓﻪای اﻣﺮوز، در اﻣﺮ نظافت اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎلاﺗﺮی دارد. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﺑﺰار و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری محدود ﻗﺎﺑﻞ دسترسی ﻧﯿﺴﺖ. آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، راه کارﻫﺎﯾﯽ تخصصی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه را ﺑﻪ بهترین ﺷﮑﻞ ممکن انجام دﻫﺪ. راه کاری ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ، ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ شما را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ در ﮐﺎرﭼﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درﮎ بهتری از ﻧﯿﺎزﻫﺎی شما در بحث ﻧﻈﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ و راه ﺣﻠﯽ تخصصی ﺑﺮای رﻓﻊ آن ارائه دﻫﯿﻢ. ﻧﺘﯿﺠﻪ‎ی اﯾﻦ تلاش ﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺶ از 3000 محصول، و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺑﻪ روش داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ، ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ، اﻗﺘﺼﺎدی و تخصصی اﺳﺖ. تجهیزاتی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد، ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد و اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﺒﮏ و ﺳﺎﮐﺖ.

هرچه بیشتر از محصولات کارچر استفاده کنید، بیشتر از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را در ﮐﺎرﭼﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ، اﻋﺘﻤﺎد مشتریان و مخاطبان ﮐﺎرﭼﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ محصولات و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ یافت. هم اکنون محصولات ﮐﺎرﭼﺮ در ﻧﻈﺎﻓﺖ اﻣﺎﮐﻦ مختلفی، از جمله مساجد، ﻣﻌﺎﺑﺪ، کلیساها و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی تاریخی در نقاط مختلف جهان تا کارخانجات و کارگاه‎های صنعتی استفاده ﻣﯽ ﺷﻮد. زمینه ی فعالیت شما هرچه که ﺑﺎﺷﺪ، از ورزش تا ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ، تکنولوژی برتر و تنوع مثال زدﻧﯽ محصولات ﮐﺎرﭼﺮ برای ﺣﻔﻆ ارزش دارایی شما و دستیابی به بالاترین ﺳﻄﺢ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و سلامت ﺑﻪ ﮐﻤﮏ شما ﻣﯽ آﯾﺪ.

هم اکنون نیز امیدواریم با اضافه کردن سبد محصولات کارچر در حوزه نظافت مکان های عمومی، اختصاصی و شستشوهای صنعتی قطعات، بتوانیم در صنعت کشور مفیدتر واقع شویم.